Monday, January 21, 2013

ေျမာက္ပိုင္းသမိုင္းနိဂုံးခ်ဴပ္လိုသည္ ။


  • သမုိငး္နိဂုံးဟုေျပာလိုလွ်င္ သမိုင္းအစ ကိုျပန္ေျပာဘို႔လိုမည္ထင္ပါသည္ ။ လူသားမ်ားသမိုင္းဘယ္ကအစျပဳခဲ့ပါလဲ ။ လူသားတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ( သို႔မဟုတ္ ) လူသားတစ္ဖဲြ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ျခင္းသည္ လူသားမ်ား၏သမိုင္းအစဟု ဖတ္ဘူးးပါသည္ ။သမိုင္းဦးဘုံေျမေခတ္မတိုင္မွီကပင ္လူသားတို႔ ေနထိုင္အသက္ရွင္သန္ရာတြင္ အစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကရာ မိမိအစုအတြင္းမွ လူတစ္ေယာက္ ကိုအျခားအဖြဲ႔မွလူမ်ားက ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားလွ်င္ ( သို႔မဟုတ္ ) အႏိုင္က်င့္ ညွင္းပန္းသတ္ျဖတ္ ခဲံ့လွ်င္ … အဖြဲ႔ ( သို႔မဟုတ္ ) လူသား ဂုဏ္သိကၡာထိပါးရဴ္ ျပန္လည္ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ျခင္းမွသည္ လူ႕သမိုင္းစခဲ့သည္ဟု မွတ္သားခဲ့ဘူးပါသည္ ။ အဟိတ္တိရိစၦာန္မ်ားသည္ အင္အားဗဟိုျပဳ စဥ္းစားတတ္သည္ ။ အားၾကီးသူ က သာ အနိုင္အရႈံးသတ္မွတ္ျပဌာန္းပါသည္ ။ လူသားသည္ ထုိသို႕မဟုတ္ …။ ၁၉ . ၀၂ . ၁၉၉၂ ညတြင္ ကို စိုး၀င္းသန္း ၊?….( မႏၱေလး) ကို ကိုမ်ီဳး၀င္းအမိန္႔ ႏွင္း အာစံကုန္းတြင္ ကိုသန္းေဇာ္ႏွင့္အဖြဲ႔တိုက သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ ။ ကိုသန္းေဇာ္ မွ ကိုမ်ီဳး၀င္းကိုျပန္ေျပာေသာ စကားကို မွတ္မီေနပါလိမ့္မည္ ။ ေတာ္ေတာ္ေခါင္းမာတဲ့အေကာင္ ေသခါနီးေတာင္ ေက်ာင္းသားကြ လို႔ ေအာ္သြားေသးသည္ ။ ကုိစိုး၀င္းသန္းက်ဆုံးပုံကို သိျပီးသားျဖစ္ေပလိမ့္မည္ ။ သူ႕ ၏ အသံ ( ေက်ာင္းသားကြ သတ္ခ်င္သတ္ )ႏွင့္ ေခါင္းသည္ က်င္းထဲသို႔ ျပိဳင္တူ က်သြားသည္ ။ အင္အားေၾကာင့္ ကိုသန္းေဇာ္တို႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္ ။ သို႔ေသာ္လူျဖစ္တည္မႈ ဂုဏ္သိကၡာကိုေတာ့ မရရွိသြားၾက ။ အႏိုင္ေတာ့ ရသြားသည္ ။ သိုု႔ေသာ္ ကိုစိုး၀င္းသန္း ၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုေတာ့ မရ ရွိသြား…။
    ပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုအရ လူသားသမိုင္းသည္ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး ၁၇၈၉-၁၇၉ တြင္ နိုဂုံးခ်ဴပ္သည္ ဟု မွတ္သားဘူးပါသည္ ။( မွတ္မိသေလာက္ျပန္ေျပာရသည္မို႔ အမွတ္မွားမ်ားလညး္ ပါ၀င္ ႏိုင္သည္ ျဖစ္ရာ မွားသည့္အခ်က္မ်ုားကို ျပင္ဆင္သြားေပးပါရန္ေျပာလိုပါသည္)။ ထုိစဥ္က ျပင္သစ္တြင္လူ၀ီ ၁၄ အုပ္ခ်ဴပ္စဥ္ကျဖစ္သည္ ။ ဘုရင္သည္ တုိင္းေရးျပည္ရာမ်ားကိုစိတ္မ၀င္စားဘဲ အေပ်ာ္အပါးမ်ားတြင္သာ အခ်ိန္ကုန္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ ရွိ ျပည္သူလူထုမွာ စီးးပြားေရး ၊ လူမႈေရး ၊ တရားစီရင္ေရး ဘက္ေပါင္းစုံတြင္ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္း မ်ားျဖင့္ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္ ။ လူ၀ီ ၁၄ ၏ၾကင္ယာေတာ္ မိဘုရားေမရီ ၏ သမိုင္း၀င္အဆိုအမိန္႔သည္ ထိုကာလ ၏ အေျခအေနကိုထင္ဟတ္ျပသလ်က္ရွိပါသည္ ။ ေပါင္မုန္႔မရွိလွ်င္ ကိတ္မုန္႔စား ေပါ့…။ ျပည္သူ႕ဘ၀ႏွင့္ကင္းကြာလြနး္သည္ ။လူသားမ်ားရဲ႕ သမိုင္းျဖစ္သန္းမႈ ကုိေလ့လာၾကည့္ေသာ္ ယေန ႔ အေမရိကန္သမၼတႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးေလာကမွလူမ်ားေျပာၾကားေနေသာ forward moving သည္ အတိတ္ကာလမွာကတည္းကပင္ စကားလုံးမဟုတ္ က်င့္သုံးမႈတစ္ခုအျဖစ္ သမိုင္းတြင္ ရွင္သန္ခဲ့သည္ဟုထင္ပါသည္။ အေၾကာငး္မွာ ကြ်န္ပိုင္ရွင္ ေခတ္ထက္ ေျမရွင္ပေဒသရာဇၨ္ေခတ္မွာပိုေကာင္းသည္ ။ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ထက္ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္ ကိုပိုေကာင္းသည္။လူတစ္ရာ ကိုေၾကာက္ေနရမည့္အစား လူဆယ္ေယာက္ကိုေၾကာက္ေနရျခင္း ၊ လူဆယ္ေယာက္ကိုေၾကာက္ေနရျခင္းထက္ လူတစ္ေယာက္ ကို ေၾကာက္ရျခင္းသည္ ပိုေကာင္းသည္ ဟု မွတ္ထင္မိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာလူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ ေၾကာက္ေနရျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈ၊ တန္းတူမႈ ကို ရႏိုင္ရန္ခဲယဥ္းသည္ ။လူသည္ အတၱႏွင့္မကင္းဟုလက္ခံထားၾကသည္။ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးမွ ေမြးဖြားေပးလိုက္ေသာ အယူအဆမွာတန္းတူေရး ၊တရားမွ်တေရးႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို ေမြးဖြားေပးလိုက္သည္ ။ ျမန္မာ ရာဇ၀င္မ်ားတြင္လညး္ ရွိဘူးပါသည္။ ဘုရင္ကိုသတ္ျပီးဘုရင္လုပ္ရဴ္ ရသည္ …။ ျပင္သစ္ျပည္သူမ်ား (သို႔မဟုတ္ ) ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးကိုဦးစီးေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ဘုရင္ကိုသတ္ျပီးဘုရင္လုပ္မည္ဟုေသာအယူအဆကိုေတာ္လွန္ျပီး တန္းတူေရး ၊ တရားမွ်တေရးႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို ဥိီးတည္လိုက္ျခင္းသည္ လူသားတို႔အတြက္ပိုျပီးလူသားပီသေစပါသည္ ။ပိုျပီးယဥ္ေက်းျပီး ဆင္ျခင္ထုံတရားကိုအားေကာင္းလာေစပါသည္။ ဆရာကိုေက်ာင္၀င္းစကားငွားသုံးရလွ်င္ ၾကြက္သားမွသည္ ဦးေဏွာက္ဆီ သို႔ ဦးတည္ တည့္မတ္ေပးလိုက္ျခင္းးပင္ျဖစ္သည္ ။ ထုိသုိ႔ေသာအေျခေနမွ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲၾကရာတြင္ မတိက် မေရရာအာမခံခ်က္မရွိေသာ ဥပေဒ ေဘာင္မွသည္ တိက်ေရရာအာမခံခ်က္ရွိေသာ ဥပေဒ ေဘာင္အတြင္း အသက္ရွင္ ေနထုိင္ျခင္းဟု ဖြင့္ဆိုေသာ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ဆီသို႔ တုိင္ေအာင္ပင္ျဖစ္သည္ ။ ဆိုလိုသည္မွာ လူ႔သမိုင္းျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈသည္ ခံစားမႈနွင့္ဆင္ျခင္တုံတရားတို႕၏ အခန္းသည္လညး္ အေရးပါေသာအခန္းအျဖစ္တည္ရွိေနႏိုင္ပါသည္။အခါခပ္သိမ္း ဆင္ျခင္တုံတရားေအာက္တြင္သာရွိေနရမွာသာလူသားဟု အစြန္းေရာက္မေျပာလိုေသာ္လညး္ ယခု ေျမာက္ပိုင္း ပါေဂ်ာင္ျဖစ္စဥ္သည္ ဆင္ျခင္တုံတရားအားနည္းမႈသည္ ျဖစ္ပ်က္သြားရျခင္း၏ အေရးပါေသာအခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္ကိုေတာ့ျငင္းဆိုရန္ခက္ခဲေနပါလိမ့္မည္ ။ထို႔ျပင္ ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာင္းသားျဖစ္စဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသားသမိုင္းတြင္ အဆိုး၀ါးဆုံးျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ ေလ့လာမိသေလာက္ဆိုရလွ်င္ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ရုပ္ၾကမ္းဆန္ေသာ ဂလဲ့စားေခ်ေရးကိုဦးတည္လုပ္ေဆာင္လိုသူမ ရွိသေလာက္နည္းပါးျပီး၊ ၄င္းတို႔အလိုရွိသည္မွာ က်ဆုံးသူမ်ား၏ စြန္႕လြန္မႈတန္ဘိုးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ ၊ထုိုျဖစ္ရပ္ မွ ေနာက္မိ်ဴးဆက္သို႔လက္ဆင့္ကမ္းမွ်ေ၀လိုေသာ သမိုင္း သင္ခနး္စာ ႏွင့္ အနာဂါတ္ျမန္မာႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ေျမာက္ပိုင္းျျဖစ္စဥ္ သတ္ျဖတ္မႈကိုက်ဴးလြန္သူမ်ားပါ၀င္မလာႏိုင္ေစေရးတုိ႔ပင္ျဖစ္သည္ဟုနားလည္မိပါသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္သမိုင္းမွန္ကိုေဖာ္ထုတ္လိုျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။ ေသစားေသေစ အတြက္မဟုတ္၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလိုျခင္းအတြက္လညး္ မျဖစ္သင့္.။ ဥပေဒတစ္ခု တည္ျမဲေရးအတြက္ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္သူမွ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ရုံမွ်ျဖင့္ ဥပေဒမတည္ျမဲႏိုင္ ။လိုက္နာက်င့္သုံးေသာသူမ်ား႕ရွိမွသာ ထုိဥပေဒ တည္ျမဲအသက္၀င္လာနီုင္ပါသည္။လိုက္နာက်င့္သုံးဘို႔ဆိုသည္မွာလည္း ထုတ္ျပန္ေသာ ဥပေဒသည္ တရားမွ်တ လက္ခံက်င့္သုံးရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျခေနရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္ ။န၀တ အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၉၃/၄ ေလာက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႔ စည္ပင္ နယ္နမိတ္အတြင္း ကြမး္မစားရ ၊ ဖန္ခြက္တစ္ခြက္ထဲတြင္ပိုက္ႏွစ္ေခ်ာင္းတပ္ျပီးေခါင္းခ်င္းဆိုင္ အေအးမေသာက္ရ စသျဖင့္ ထုတ္ျပူန္ဘူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိဥပေဒ မတည္ျမဲခဲ့ပါ ။ယခု ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားမ်ားအလိုရွိေနေသာသမိုင္းမွန္ေပၚေပါက္ေရးသည္ ဥပေဒ ထုတ္ရဴ္ ေဖာ္ထုတ္သည္ထက္ပိုျပီးသိမ္ေမြ႔နက္ရႈိင္းပါလိမ့္မည္ ။ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာသမီုင္းသင္ခန္းစာမ်ားလည္း ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္ ။ ထုိသုိ႔ သမိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားကိုရရွိႏိုင္ရန္ ျဖစ္ရပ္အမွန္ကို အမွန္အတိုင္း သီရွိရန္လိုပါသည္။ ထုိျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ေျမာက္ပိုငး္၌ နစ္နာခဲ့သူမ်ားတစ္ဘက္တည္းကဘဲေဖာ္ထုတ္သြားႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ျဖစ္၇ပ္တြင္ပါ၀င္က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ား၊ မက်ဴးလြန္ေသာလည္း ျဖစ္ပ်က္ေနစဥ္ကာလအတြင္း အခင္းျဖစ္ရာေနရာတြင္ တည္ရွိေနသူမ်ား ။ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္လက္လွမ္းမွီသူမ်ားစသျဖင့္အားလုံးက ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မွသာ မွတ္ေက်ာက္တင္ အမွန္တရားတစ္ခု ေပၚထြက္လာနီု္င္သည္မွာအားလုံးလက္သင့္ခံထားသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္ ။ ထိုသို႔အမွန္တရားေပၚထြက္လာေစရန္ ခံစားမႈထက္ ဆင္ျခင္တုံတရားကို ဦးစားေပးသင့္သည္ဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။ ေနာက္ေျပာလိုသည္မွာ ေျမာက္ ပုိင္း အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္သည့္ျျဖစ္စဥ္မွာ ေရြက်င္သည္ႏွင့္လညး္တူသည္ ၊ ေက်ာက္တူးသည္ႏွင့္လညး္တူသည္။ေက်ာက္တူးရာတြင္အခ်ိဳ႕မွာ တြင္းထြက္မဟုတ္ဟု အလြယ္တကူသိရွိႏိုင္ေသာ္လညး္ အခ်ိဳ႕မွာအလြယ္တကူမသီရွိႏိုင္ေပ။ အစစ္ႏွင့္ ခြဲမရေအာင္တူသည့္ေက်ာက္မ်ားလည္းရွိသည္ဟု ၾကားဘူးပါသည္။ မိမိအလိုရွိရာသို႔ ေရြမ်ားစုေ၀းလာေစရန္ ဒယ္ပိုင္းကုိ လႈပ္ လႈပ္ေပးရသလို..၊မိမိတို႔အလိုရွိေသာသူမ်ားစုေ၀းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရသည္မ်ားလညး္ ၚရွိႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔အတူ အခ်ိုုဴ႔သတင္းအခ်က္လက္မ်ားသည္ မမွန္ကန္ဟု အလြယ္တကူသိရွိနိုင္ေသာ္လညး္ အခ်ိဳ႕မွာအလြယ္တကူမသိရွိနို္င္ေပ။ငရဲမီးစားခံနိုင္မွ ေရြစစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သလုိ ၊တြင္းထြက္မွန္က စစ္ေဆးတုိင္းတာႏိုင္သည္႔ အရာမ်ားလညး္ ရွိေပလိမ့္မည္။ ေျမာက္ပိုင္းကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္ရဴ္ အခ်ိဳ႕ ဆိုပါသည္ ….အခ်ိန္ မက်ေသး ၊ ေစာသည္။ ထုိသူမ်ားကို ေမးျမန္းလိုသည္ ။ အခ်ိန္ က်သည့္အခါ သတင္းအခ်က္အလက္အျပည့္အစုံ ရနီဳင္မလား ။ ေျမာက္ပိုင္းအေၾကာင္းသိိရွိထားသူမ်ားမွာလညး္ ေသျခင္းတရား၏လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာမရႏိုင္ ။ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းလို ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ၾကံမူမ်ိဳးပင္ ယေန႕အထိ အမွန္တရားကို ရာႏႈနး္ျပည့္ မရရွိႏိုင္ေသး။မသိရွိႏို္င္ေသး။ တဆက္တည္းပင္ တခ်ိဳ႔မွာ ေျမာက္ပိုင္းျဖစ္စဥ္တြင္ မိမိ၏ေဆြမိ်ဳးသားခ်င္းမ်ားမပါလို႔ ။ ပါမ်ားပါခဲ့ေသာ္…..။ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ကိုဘာမွမလုပ္ဘဲျပန္သြားခြင့္ေပးေသာေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားမ်ားမွာ လူႏုံလူအမ်ားသဖြယ္ ၊ ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားတစ္ဦးႏွင့္ ေအဘီမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားစကားလက္ဆုံက်သည္ ကို ၀မ္းသာ ၀မ္းနည္း ေ၀ဒနာ မခြဲျခားတတ္သေယာင္မခ်ီတင္ကဲျဖစ္မႈမ်ားလညး္ သိရွိရပါသည္ ။ ထုိသူမ်ားသုိ႔ေမးလိုသည္မွာ က်ေနာ္တို႔ ခံစားမႈကို ဦးစားေပးျခငး္အားျဖင့္ က်ေနာ္တို႔အလိုရွိေသာ တရားမွ်တမႈ ႏွင့္အမွန္တရား..ရနိုင္မည္မွာေသခ်ာပါသလားဟု ပင္ျဖစ္သည္ ။
    အခ်ဴပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ခြတ္ေဒါင္းအလံေတာ္ိအားဦးညြတ္လွ်က္ပင္..။ ေအဘီ အားတုိက္ခိုက္လိုစိတ္အလ်ဥ္းမရွိဟု တရား၀င္ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားမ်ားအလိုရွိသည္မွာတရားမွ်တမႈ (၀ါ) လူသားဂုဏ္သိကၡာဟုပင္ဆိုခ်င္ပါသည္။ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးမွေပးလိုက္ေသာသင္ခန္းစာမွာ မိမိတို႔အားႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ခဲ့ေသာ သူမ်ားကို ျပန္လည္ဂလဲ့စားေခ်ျခင္းထက္ တရားမွ်တမႈဆီသို႔ဦးတည္လုိက္ေသာအခါ ( ၀ါ ) ခံစားမႈေတြထက္ ဆင္ျခင္ထုံတရားသို႔ ဦးတည္လုိက္ေသာအခါ လူ႔သမိုင္းသည္ ပိုျပီးေတာက္ေျပာင္လွပရဴ္ လူပိုပီသလာပါသည္။ မိမိတို႔ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အားဆင္ျခင္ထုံတရား ၾကီးစိုးေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ရႈျမင္လိုေသာေၾကာင့္….မွတ္ေက်ာက္တင္ အမွန္တရားေပၚေပါက္ေစလိုသည့္အတြက္ ေျမာက္ပိုင္းသမိုင္းနိဂုံးခ်ဴပ္လိုပါသည္။
    27Unlike ·  · 

No comments:

Post a Comment