Tuesday, January 22, 2013

ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ မပျပန္မ်ား အခ်က္၃ခ်က္သေဘာတူ


မူရင္းလင့္ခ္-http://burmese.dvb.no/archives/34980
ေအဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ် ေခါင်းေဆာင်များနှင့် ေြမာက်ပိုင်းအဖွဲ့ အချက် ၃ ချက် သေဘာတူ

Published on January 2, 2013 by ေရွှေအာင်   ·   No Comments
ြမန်မာြပည်ထဲေရာက်ရှိေနတဲ့ ြမန်မာနုိင်ငံလုံးဆုိင်ရာ ေကျာင်းသားများဒီမုိကရက်တစ်တပ်ဦး (ေအဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်) ေခါင်းေဆာင်ေတွနဲ့ ေြမာက်ပိုင်းြပန် ေကျာင်းသားအဖွဲ့တို့ ရန်ကုန်မှာ ဒီေန့ေတွ့ဆံုေဆွးေနွးခဲ့ြကြပီး အချက် ၃ချက် သေဘာတူခဲ့ြကပါတယ်။
ေြမာက်ပိုင်းြပန် ေကျာင်းသားအဖွဲ့ဟာ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တုန်းက ေြမာက်ပိုင်း ကချင်ြပည်နယ် ပါေဂျာင်စခန်းမှာ သူလှျိုအြဖစ်စွပ်စွဲခံရြပီး အသက်ေသဆုံးခဲ့တဲ့ြဖစ်စဉ်မှာ ကိုယ်တိုင်ြကုံေတွ့ခဲ့ြပီး လွတ်ေြမာက်လာသူေတွြဖစ်ပါတယ်။ သူတို့ေတွက ဒီအြဖစ်အပျက်ကို လူသိရှင်ြကား ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုေနြကတာ ြဖစ်ပါတယ်။
ေအဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်အဖွဲ့ဟာ ဒီေဆွးေနွးမှုမတိုင်ခင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၇ ရက်တုန်းက ၁၉၉၂ ခုနှစ်က ေြမာက်ပိုင်းမှာ ြဖစ်ခဲ့တဲ့ အြဖစ်အပျက်များအတွင်း နစ်နာဆံုးရှုံး အသက်ေပးသွားခဲ့ြကတဲ့ ရဲေဘာ်ေတွ၊ သက်ဆိုင်ရာ ကာယကံရှင်ေတွ၊ မိဘေဆွမျုိးေတွနဲ့အတူ အဖွဲ့အစည်းအေနြဖင့် ထပ်တူ ဝမ်းနည်းရသလို ယင်းကဲ့သို့ ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ခဲ့မှုများအတွက် အေလးအနက် ေတာင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ြပီး အမှန်တရားနဲ့  တရားမှျတမှု ေဖာ်ထုတ်ေရးအဖွဲ့ ဖွဲ့ြပီး တာ၀န်ေပးထားတယ်လို့ ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလို ေြကညာချက်ထုတ်ြပန် ေတာင်းပန်ြပီးေနာက် လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌ ဦးသံခဲ အပါအ၀င် ေကျာင်းသားတပ်မေတာ်ေခါင်းေဆာင်ေတွရဲ့ ြမန်မာြပည်ခရီးစဉ် အတွင်းမှာ ေြမာက်ပိုင်းြပန် ေကျာင်းသား အဖွဲ့၀င်ေတွကို မျက်နှာချင်းဆိုင် ပထမဆုံးအြကိမ် ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးတာ ြဖစ်ပါတယ်။
ေြမာက်ပိုင်းြပန် ေကျာင်းသားအဖွဲ့ရဲ့ ကိုရဲလင်းက သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့ သေဘာတူညီချက်ေတွကို ေြပာြပပါတယ်။
“နံပါတ် ၁ အချက်က ေြမာက်ပုိင်းမှာ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့ ေြမာက်ပုိင်းြပန်ေတွနဲ့ မကဒတ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုသံခဲ အပါအ၀င် ၉ ဦးနဲ့ ေတွ့ဆံုခဲ့တယ်။ လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပထမဆံုးအြကိမ်ေတွ့ဆံုခွင့်ရတယ်၊ သေဘာတူညီမှုေတွရတယ်။ ၂ အချက်က ေြမာက်ပိုင်းမှာြဖစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်သတ်ြဖတ်မှုေတွနဲ့ ပတ်သက်ြပီး တရားမှျတမှုအတွက်၊ အြဖစ်အပျက်မှန်ေတွအတွက် ကျေနာ်တို့ ေြမာက်ပိုင်းြပန်ေတွနဲ့ လက်ရှိ ေအဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်က ဖွဲ့စည်းေပးထားတဲ့ ေကာ်မရှင်နဲ့ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သွားမယ်လို့ သေဘာတူခဲ့ြကတယ်။ ေနာက် တချက်က မတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်သတ်ြဖတ်ခဲ့တဲ့ ြဖစ်စဉ်ေတွအတွင်း ကျဆံုးသွားခဲ့တဲ့ ေကျာင်းသားရဲေဘာ်ေတွရဲ့ စာရင်းကုိ ေအဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ် ကျဆံုးစာရင်းမှာ ထည့်သွင်းဖုိ့ စာရင်းြပုစုမယ်။ မှတ်တမ်းေရးသွင်းသွားဖို့ အတွက် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမယ်။”
လက်ရှိ ေအဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ် ေခါင်းေဆာင် ဦးသံခဲနဲ့ အဖွဲ့၀င် ၉ ဦး တက်ေရာက်ေဆွးေနွးခဲ့ြပီး ေြမာက်ပိုင်းအဖွဲ့က အဖွဲ့၀င် ၁၅ ဦး တက်ေရာက်ခဲ့တယ်လို့လည်း ေြပာပါတယ်။
ေြမာက်ပိုင်းြပန်ေကျာင်းသားေတွရဲ့လိုလားချက်ေတွနဲ့ပတ်သက်ြပီး ကုိရဲလင်းက “ေြမာက်ပိုင်းမှာ မတရားဖမ်းဆီး နှိပ်စက်သတ်ြဖတ်လို့ ေသဆံုးသွားခဲ့ရတဲ့ လူေတွေရာ၊ ခံစားခဲ့ရတဲ့သူေတွဟာ စစ်ေထာက်လှမ်းေရးေတွ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကုိ ေအဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်အေနနဲ့ အသိအမှတ်ြပုြပီး တရား၀င် ထုတ်ြပန်ေြကညာေစချင်တယ်။ နှစ်အချက် မိသားစုေတွ လက်လွတ်ဆံုးရှံှုးခဲ့ရသူေတွရှိတယ်၊ သားသမီးဆံုးရှံှုးခဲ့ရသူေတွ ကျေနာ်တုိ့ေနာက်မှာ ေတာက်ေလှျာက်ရှိတယ်။ သူတို့အေပါ် ကျေနာ်တုိ့က မက်ေဆ့ချ်တခုေပးချင်တယ်။ လက်ရှိ ေအဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ် ဥက္ကဋ္ဌ ေတွ လာတယ်ဆုိေတာ့ေလ။ သူတို့အေနနဲ့ ေထာက်လှမ်းေရးြဖစ်ြခင်း မြဖစ်ချင်းအေပါ်မှာ Yes or No အေြဖ မေပးသွားဘူး။ ဒါေပမယ့် သူတို့အရင်ေြကညာခဲ့တဲ့ ေြကညာချက်စာသားေတွ ြပန်ေြပာသွားတာရှိတယ်။ ေအဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ် အလံေတာ်တခုတည်းေအာက်မှာ သစ္စာဆုိခဲ့ြကြပီး ဒီအြဖစ်အပျက်ေတွ ြဖစ်ခဲ့တယ်လုိ့ ညွှန်းဆိုေြပာြကားထားတာရှိတယ်။ အဲအချက်အေပါ်မှာ လတ်တေလာ ေကျနပ်ထားဖို့ အဲေလာက်ပဲ သူတို့ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ေြပာသွားတယ်။”
၁၉၉၂ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းက ကချင်ြပည်နယ် ပါေဂျာင်စခန်းမှာ  ေကျာင်းသားေကျာင်းသူေပါင်း ၁၀၀ ေကျာ်ကို စစ်ေထာက်လှမ်းေရးလို့ စွပ်စွဲဖမ်းဆီးြပီး  ၃၈ ဦးကို တပ်ဖွဲ့၀င်အချင်းချင်း သတ်ြဖတ်ခဲ့တယ်လို့ လွတ်ေြမာက်လာသူေတွက အေထာက်အထားေတွနဲ့ ေြပာဆိုေနြကတာ ြဖစ်ပါတယ်။

No comments:

Post a Comment